ทาวน์โฮม โฮมออฟฟิศ หรู ใจกลางเมือง
ย่าน ลาดพร้าว เอกมัย รามอินทรา

Inspiration

แรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งต่างๆบนโลกเกิดขึ้นได้จาก
ทุกสิ่งรอบตัวเรา ทุกคนมักใช้ แรงบันดาลใจเป็น
แรงผลักดันให้เกิดสิ่งใหม่ๆ

ในอดีตกาล ธนู คือ ส่ิงท่ีถูก คิดขึ้นเพื่อเป็นอาวุธ
ในการล่าสัตว์จัดเป็นอาวุธ ระยะไกลท่ีได้
รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นวิวัฒนาการ
ท่ีสําคัญใน เกือบทกุวัฒนธรรมโบราณโดย
การยิงธนูถือเป็นศาสตร์และ
ศิลป์อย่างหน่ึงด้วยเหตุนี้คันธนู
จึงเปรียบเหมือนจุดเริ่มต้นของแรงบันดาลใจที่คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีเป้าหมายที่ชัดเจน และ กระทําเพื่อไปยังจุดๆน้ัน

Concept

ARCO คือ ความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทํางานและความผ่อนคลาย
ในระหว่างวันแบบความคิด Modern Luxury
โดดเด่น หรูหรา ทันสมัย
ด้วยไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยที่มีรสนิยม
พร้อมอิสระ ไปกับพ้ืนท่ีส่วนตัวกว้างขวาง
สถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบด้วยรูปทรงเรียบง่าย